שירותים
דף ראשי
שרתים ייעודיים
שירותי Co-Location
מיני-ייעודי/VPS/VDS
חבילות Resellers
אחסון Linux
אחסון Windows
MS-SQL Server
תעודות SSL
רכישת שמות Domain
מארזים לשרתים
יצירת
קישורי עזר / הורדות
צור קשר / תמיכה
אודות
תנאי שימוש
Secured Hosting Environment
Specialists

תנאי שימוש:   Secured Hosting Environment
The Industry Leaders in Secured Hosting Environment

   

סולל יבוא ורשתות (1997) בע"מ להלן ("המפעיל") מאפשר לך (הגולש באתר או שוכר שירותים מהמפעיל) להלן ("המשתמש") גישה ושימוש במידע הנמצא באתרים ובשרתים shev.com/shev.co.il/malabi.com ביחד ולחוד להלן ("האתר") וכפוף לתנאי תקנון זה.

 

השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. השימוש באתר כפוף להסכמתך לתנאי תקנון זה. באם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר שימוש באתר מהווה הסכמתך בפועל לתנאים המפורטים להלן:

 

תנאים כלליים לשימוש באתר:

 

1. תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על-ידי המפעיל בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות כפוף לשינויים אלה.

 

2. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי השימוש באתר ניתן במצבו הנוכחי (AS IS).

 

3. באתר מצויים קישורים לדפי אינטרנט ו/או לאתרים /או לתכנים ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי ("מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי ("תכני צד שלישי").

 

4. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.

 

5. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

 

6. לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

 

7. המשתמש מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללה, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו של המשתמש באתר.

 

8. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של המפעיל  ובעליו, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

 

9. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ בכל דרך אחרת: (א) כל ו/או חלק מן הרכיבים (ב) כל ו/או חלק מן התכנים המצויים באתר ו/או מידע מקושר ו/או תכני צד שלישי למטרות שאינן חוסות תחת דוקטרינת השימוש ההוגן מבלי לקבל הרשאה מפורשת מבעל הזכויות בהם.

 

10. במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי האתר באמצעות מערכת הפניות ולמסור את כל הפרטים הרלוונטיים. עם קבלתה, ייבדק תוכן הפנייה ובמידה וימצא, לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו, כי קיימות ראיות מספיקות לפגיעה בזכות כלשהי ו/או ביצוע עבירה, יוסר המידע נשוא הפנייה.

 

11. המפעיל אינו אוסף מידע פרטי כלשהו מן המשתמשים באתר. יחד עם זאת, משתמש שימסור מידע פרטי כלשהו למפעיל, מידע שכזה ישמר ו/או יפורסם בהתאם למטרה שלשמה נמסר המידע.

 

12. תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין המפעיל במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות. הסכמה מטעם המפעיל המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

 

13. לא השתמש המפעיל בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של המפעיל ו/או מי מטעמו.

 

14. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי המפעיל בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

 

15. מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון יהיה בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

 

16. חוקי הפעלה, חוקים בינלאומיים וזכויות יוצרים.

המשתמש מוזהר בזאת כי לפי חוקים בינלאומיים אסור לו להחזיק תוכנות מכול סוג שהוא, חומר גרפי או חומר מוזיקלי ללא רישיון או היתר לזכויות יוצרים באתרו או בשרתו. אם תתקבל תלונה מרשויות בארץ או בחו"ל על החזקת חומר בלתי חוקי באתר המשתמש או שרת המשתמש,  פרטי המשתמש יועברו הלאה אל הרשויות הדורשות ואתרו או שרתו ייסגר ללא החזר או פיצוי.

אין למפעיל עניין לדעת מה יושב בשרת או באתר המשתמש ואין כוונה לנסות לברר, למעט אם ישנה פניה עם דרישה חוקית ו/או משפטית לכך. המשתמש אחראי אישית לכל הנעשה אצלו באתר או בשרת ולכל החומר המוחזק בו. גם אם המשתמש נעזר בחבר,יועץ טכני, מישהו טכני מקצועי, בתשלום או לא בתשלום, בין ביודעין או באי ידיעה, האחריות על פעילות השרת והתוכן בו נופלת על המשתמש ועל המשתמש בלבד!

 

17. אתרי Warez / שיתוף קבצים:

אתרים המוגדרים כWarez / שיתוף קבצים ללא אישור זכויות יוצרים, הינם אסורים בתכלית בין אם בהחזקת הקבצים על השרת עצמו או בין אם בקישורים אל הקבצים.

אתר שיעבור על סעיף זה ייסגר מיידית ללא החזר וללא פיצוי.

 

18. חומר פורנוגרפי:

מותר ואין הגבלה על תוכן האתר, למעט פדופיליה שהינה במפורש אסורה בתכלית, ובלבד שתוכן האתר אינו עובר חוקי מדינת ישראל וארה"ב.

אתר שיעבור על סעיף זה ייסגר מיידית ללא החזר וללא פיצוי.

 

19. חומר נאצה/שנאה/גזענות:

זהו נושא רגיש אשר בשם חופש הביטוי יכול לשמש כאיל ניגוח.

על מנת להסיר ספק, אתר אשר יוגדר כמטיף שינאה/נאצה או גזענות אסור בתכלית.

אתר שיעבור על סעיף זה ייסגר מיידית ללא החזר וללא פיצוי.

 

20. דוא"ל זבל SPAM:

אסור בתכלית לבצע פעולת הצפת דוא"ל SPAM.

על מנת להבהיר, חל איסור על שליחת יותר מ-1000 (אלף) הודעות אימייל ביום מכל דומיין, ולא יותר מ-100 (מאה) אימיילים בשעה.

אתר שיעבור על סעיף זה ייסגר מיידית ללא החזר וללא פיצוי.

 

21. Fishing/Spoofing פריצות, ניסיונות גניבה, פגיעה ו/או ניסיונות לגרום לנזק:

יש הרבה מקרים שבהם יש אתרים שפורצים אליהם בלי שבעל האתר מודע לכך. האחריות היא עדיין על בעל האתר או על מפעיל השרת.

האחריות למקרי פריצה או גניבה נופלת על המשתמש בלעדית והמשתמש הוא האחראי המלא לכל הפעילות המדוברת.

במקרה של יצירת קשר מגורמי חוק או דרישה של חוות השרתים עצמה, השרת ינותק מיידית ללא החזר וללא פיצוי.

כל פגיעה או ניסיון פגיעה בין אם בשרתים או באתרים המאוחסנים ומתוחזקים על ידי  shev.com הינם אסורים לחלוטין ובינהם נכללים הסעיפים הבאים:

א. ניסיונות חדירה לאתרים או שרתים שבהם המשתמש אינו מוגדר במפורש כמשתמש מורשה בין אם בשרתים המתוחזקים ו/או מאוחסנים בshev.com או במקומות ו/או שרתים ואתרים אחרים. בוודאי ובוודאי שאין להשתמש בשרתים של shev.com לצרכי חדירה או פריצה לשרתים אחרים.

 

ב. גניבת סיסמאות, הוצאת סיסמאות, התחזות לאתרים אחרים phishing.

 

ג. סריקת שרתים ו/או אתרים אחר פרצות אבטחה בין אם בצורה יזומה או מוזמנת למעט אם יש אישור בכתב ובהזמנה מפורשת מסולל יבוא ורשתות (1997) בע"מ ובאישור בכתב של עורך דין החברה המאשר הזמנה זאת.

 

משתמש המפר איזה מהסעיפים המופיעים לעיל מוותר מראש על זכויותיו וחשבונו יסגר מיידית ללא החזר וללא פיצוי.

 

 

 
 

Secured Hosting EnVironment (SHEV).com מעניקה פתרונות מאובטחים  מהרמה הראשונה. בין אם שירותי דואר אלקטרוני (WebMail, IMAP4/POP3) וחבילות אחסון אתרים מאובטחים ובין אם שרתיים ייעודיים, חנויות וירטואליות או קידום אתרים, ב-SHEV.com שירותי אחסון אתרים מאובטחים - נושא האבטחה הוא בראש מעיננו.

שירותי אחסון אתרים וגיבויים דורשים מהירות, יציבות אמינות ואבטחה לאורך זמן. שילוב של טכנולוגיות מתקדמות במערכות מידע עם מנגנוני אבטחה לשרידות מידע ואבטחתו מאפשרים ל-SHEV.com שירותי אחסון אתרים מאובטחים להציע שרתים ייעודיים וחבילות אחסון מהרמה הראשונה.

אנו כה בטוחים ביכולת הטכנולוגיה המתקדמת שהושקעו בה משאבים רבים, שאנו מוכנים לקחת את האחריות ולהציע  100% שביעות רצון. כל משתמש חדש זכאי לשבועיים ניסיון מלאים של חבילות האחסון ללא כל התחייבות.

 

 

 

כל הזכויות שמורות 2008. שמות המותגים והכינויים המסחריים Microsoft, DELL, HP, INTEL, IBM שייכים לבעליהם החוקיים בהתאמה. מדריך בניית אתרים